Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame.

 
Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame.
———————————————————————————-
Biiroon BLTO Oromiyaa teekinooloojii bu’aqabeessummaan isaa mirkanaa’e waraabuu, fooyyessuufi kalaquun rakkoo hawaasa naannichaa furuuf hojiilee garaagaraa raawwachaa tureera. Bara kanas Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Quunnamtiifi Odeeffannoo Oromiyaa waliin ta’uun dookumantii ogeessota Abbaa Taayitichaan dhiyaatan bu’uura godhachuun teekinooloojiiwwan rakkoolee interpiraayizoota bu’aa gogaa irratti bobba’anii jiran mudatan furuuf gargaaran lama “Manual Logo Stamping” fi “Heat Reactivator” Kolleejjota BLTO Oromiyaa’tiif ceesisuuf meeshaaleen teekinooloojii kanneen hojjechuuf barbaachisan guutamuun Kolleejjii Poolii Teeknika Adaamaa keessatti hojiin teekinooloojiiwwan kanneen waraabuu hojjetamaa tureera. Hojiin teekinooloojii waraabuu gaggeeffamaa ture kunis guyyaa har’aa hooggantoota Biiroo BLTO Oromiyaafi hoggantoota Abbaa Taayitichaatiin daawwatamee jira.
Kaayyoon daawwannichaas hojiilee teekinooloojiiwwan lamaan waraabuu irratti hanga ammaatti raawwataman daawwachuun wantoota fooyya’uu qabaniifi qaamolee bira gahuu qaban bira haala kamiin geessisuun akka danda’amurratti marii’achuuf akka ta’e hubatameera.
Kallattii hojii garafuulduraa kan kaa’an hogganaan Biiroo BLTO Oromiyaa obbo Eebbaa Garbaa ogeessota dandeettii, beekumsaafi humna isaanii osoo hinqusatiin yeroo yaaddessaafi hammaataa kana keessatti teekinooloojiiwwan kanneen waraabuu irratti hirmaatan galateeffachuun, fuulduratti carraa hojii bal’aa uumuuf teeknooloojii waraabame kana qaama oomishu bal’inaan horachuufi warreen teeknooloojicha bitanii itti fayyadamaniif immoo ‘user manual’ qopheessuun barbaachisaa ta’uu eeraniiru. Akkasumas, qindoomina cimaan hojjechuun ogeessota hojjechuu danda’an qabnu kanatti fayyadamnee rakkoo hawaasa keenyaa furuuf xiiqiin hojjechuun murteessaa ta’uu addeessaniiru. Yoo kaka’umsa amma jiruun cimnee hojjenne waraabuu keessaa baanee ofii keenyaa kalaquudhaan hojjechuun akka danda’amu ibsuun, teekinooloojii waraabame kana istaandaardii isaa eeguun sochoostota IMXaalee naannoo keenya jiraniif ceesisuun hojii itti fufiinsaan hojjetamu ta’uus kallattii kaa’anii jiru.

1 Comment

  1. Moosaajiin ykn website’n Biiroo BLTO Oromiyaa kun yeroo jalqabaaf haala bareedaa Kanaan hojii eegaluu isaatti gammachuun natti dhagaayame daran olaanaadha.Hundaa olitti waanti anas hunda keenyas boonsu immoo ogeessa Biiroo keenyaa dargaggoo Nugusuu Dirribaatiin baasii tokko malee kan hojjetame ta’uusaati. Beekumsii fi dandeettiin tokkoon tokkoon keenya bira jiru ba’ee hojiirra yoo oolee hagam jijjiirama hawwinu fiduu akka dandeenyu waan nutti agarsiiseedha.Odeeffannoowwanii fi dookumentoota hojii keenyaan wal qabatan bakka irraa argattanii itti fayyadamtan waan ta’eef fayyadamtoota fuula Kanaan baga gammaddan jechuun barbaada.Qeerroo Nugusuu Dirribaa abbaan bu’aa ifaajee isaa waggaa kana guutuu itti dhama’e asiin ga’e, nuus boonse gara fuulduraattis moosaajii daataa beezii e- library guutummaa Oromiyaatti hojiirra oolchuuf xumuraa jiraachuu ibsaa, maqaa kootiif maqaa Biiroo BLTO Oromiyaatiin kabaja guddaan galateeffadha!
    Eebbaa Garbaa Abdiisaa
    Hogganaa Biiroo BLTO Oromiyaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*