Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame.

June 5, 2020 itom 1

  Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame. ———————————————————————————- Biiroon BLTO Oromiyaa teekinooloojii bu’aqabeessummaan isaa mirkanaa’e waraabuu, fooyyessuufi […]